Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Zájmové organizace »  Hasiči »

 
 
     

35. výročí otevření hasičské zbrojnice – 21. června 1975

datum zveřejnění: 21.6.2010 zdroj: Chotyňáček

 

Na sklonku roku 1972 bylo rozhodnuto začít na jaře 1973 s výstavbou nové požární zbrojnice. jako objekt, z kterého měla být adaptací požární zbrojnice vybudována, byla vybrána stodola z bývalé hospodářské usedlosti Samlerovic. Její stav před započetím adaptace dokumentuje snímek pořízený těsně před zahájením vlastních prací (ten bohužel v kronice není).

 

Nutno přiznat, že rozhodnutí o tom, kde podle pož. zbrojnice, nebylo zdaleka tak jednoznačné, jak by se na první pohled zdálo. Bylo z počátku více míst, více návrhů. Jeden z nich byl pro stavbu u sokolovny, zde byl již dokonce vypracován i zkreslen malý plán i když za dosti peněz. Toto místo však nedostalo potřebnou většinu, snad pro velkou vzdálenost od středu obce, či pro blízkost řeky, která často dělá paseku mimo svůj tok.

Dalším místem pak byla stodola v bývalém hospodářství Brodských, ale i prostranství za hospodou u Patočků. Nakonec padlo rozhodné slovo zásluhou členů pož. sboru i předsedy MNV s. Krejčíka a tajemníka s. Dontha pro zmíněnou již stodolu před MNV.

Bylo velké nadšení pro tuto akci. Kdyby samotné nadšení mohlo stavět, tak jsme celý objekt snad postavili ještě v roce 1972. Jenomže nadšení nestaví, je k tomu zapotřebí ještě mnoho dalších prostředků a zejména pak ochotných rukou, které by pracovaly stále, dobře, rychle a zadarmo.

7. dubna 1973 prvními údery kladiv při rozbíjení žlabů byl dán signál k zahájení stavby, o kterou po celá předešlá léta požárníci v Chotyni usilovali. Při takovýchto příležitostech je třeba uvést jména těch, kteří s kladivem v ruce se ohánějíce začali slavnou epochu budování stánku všech požárníků. Byli to: Janoušek Mil. st., Janoušek Mil. ml., Franz M., Franz E., Kolář K., Gregor J., Drahoňovský M., Kobosil F., Kočí Vl. st., Studničný J.

Celou kapitolu o výstavbě nelze začít bez jakékoliv dokumentace. Veškerou dokumentaci vypracoval a stavbu řídil s. Dundr. Nutno podotknout, že během stavby docházelo k menším či větším odchylkám či změnám proti původnímu plánu. Bylo to dáno potřebou a účelností všech plánovaných prostor. Během stavby se projevila potřeba či spíše nutnost mít pracovníka, který by neustále zajišťoval materiál, nářadí, evidenci. Prostě člověka s dobrými organizačními schopnostmi. Během roku 1973 se této funkce ujal Mirek Franz, který za spolupráce MNV a stavitele, častěji spíš sám, potřebné zajišťoval a mimoto brigádnicky pracoval. Do konce roku 1973 bylo odpracováno 1 426 hod. V témže roce vyšly z výroční schůze SPO malé osobní závazky, které představovaly jenom od členů SPO cca 2 000 hodin. Bylo také dohodnuto pro rok 1974 zaktivizovat všechny členy, aby celá výstavba nebyla roztažena na dlouhé roky. Pracovní deník a záznam odpracovaných brigádnických hodin vedl až do skončení stavby s. Podzimek.

Během roku 1974 se začaly projevovat potíže, které provází všechny stavby podobného druhu v akci „Z“. Nedostatek odborných pracovníků, zejména zedníků, spíše samostatných zedníků, jimž nechybí odborné ani organizační schopnosti. I když stavbu vedl s. Dundr, možno říci, že bez pomoci zejména organizační předních funkcionářů (Janoušek, Franz, Podzimek, Gregor a.j.) by se dostavba protáhla o několik let. Za přispění všech dalších členů, zedníků a dalších brigádníků z řad občanů práce slibně pokračovaly i přes nedostatky, s kterými bylo nutno se potýkat. Zima roku 1974-75 zastihla stavbu pod střechou a pracovalo se na vnitřních úpravách až do jara. Bylo dohodnuto dokončit a předat stavbu k 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a tak poslední termín byl stanoven na 21. června 1975.

Poslední dokončovací práce pokládání linolea a výzdoba klubovny byly dokončeny 20. 6. 1975 ve 24 hodin. Na druhý den 21. 6. 1975 se konala při příležitosti otevření požární zbrojnice okrsková soutěž požárních družstev za účasti 12 družstev. Ráno v 7.30 hodin zahájila celou akci dechová hudba. V 8 hodin se konala přehlídka soutěžících družstev. Odpoledne v 15 hodin vlastní otevření požární zbrojnice za účasti čelných představitelů obce, OV SPO, ONV a ÚV SPO. Byly předány odměny nejlepším brigádníkům a požární zbrojnice předána do užívání požárnímu sboru. Večer ve 20 hodin se konala taneční veselice v místní sokolovně.

září 1975, zaznamenal Podzimek Vl.

 


Toto výročí oslavíme teď v červnu pouze vzpomínkou. Hlavní oslava bude v září při Dnu otevřených dveří u hasičů – termín se včas dozvíte a určitě pozveme i všechny, kteří naši klubovnu hasičů stavěli a nebo na ně aspoň vzpomeneme.

 

 
         
 
© 2003-2020 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...