Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 24.7.2008 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce dne 10. června 2008

 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 zastupitelů. 2. Schvaluje 13 hlasy upravený návrh zadání územního plánu Chotyně . 3. Schvaluje 13 hlasy. zařazení obce Chotyně do územní působnosti MAS Podještědí. Bylo seznámeno a bere na vědomí Strategii MAS pro období 2008 – 2013 (Strategický plán LEADER). 4. Schvaluje 12 hlasy (1 hlas byl proti) navrženou 1. změnu rozpočtu takto: Příjmy poplatek za uložení odpadu + 1 000 000,- příjmy z prodeje pozemků + 100 000,- celkem příjmy + 1 100 000,- Kč Výdaje opravy a údržba komunikací - 350 000,- kom. služby a územní rozvoj - 200 000,- celkem výdaje - 550 000,- Částku 1 650 000,- přesouváme na výstavbu chodníků 5. Zastupitelé 13 hlasy souhlasí se žádostí obce o dotaci na výstavbu cyklostezky, na kterou má obec od roku 2004 stavební povolení. Jedná se o první část zkvalitnění mezinárodní cyklotrasy č. 14, která vede až k Baltickému moři. V současné době vede tato cyklotrasa po frekventované komunikaci III. třídy podél Nisy. Snahou obcí našeho mikroregionu i města Liberec je převedení cyklodopravy na druhý břeh řeky Nisy do klidové zóny. Stavební povolení se týká obejití bývalé továrny Praga. 6. . Zastupitelé 13 hlasy souhlasí darovat T. J. Sokol Chotyně pozemek označený v GP č. 378-957/2008 jako díl a), který vznikl oddělením z p.p.č. 410/1 o velikosti 10 m2 a díl b), který vznikl oddělením z p.p.č. 407/1 o velikosti 28 m2. Oba díly se stávají součástí p.p.č. 418/2. Všechny parcely v k.ú. Chotyně. Zde se řeší majetkové vypořádání pozemků při výstavbě víceúčelového hřiště s umělým povrchem. 7. Zastupitelé 13 hlasy odsouhlasili příjem daru od T. J. Sokol Chotyně. Jedná se o nově vzniklou p.p.č. 418/9 o velikosti 421 m2 v k.ú. Chotyně, která vznikla oddělením z p. p.č. 418/1 v k.ú. Chotyně – GP č. 363-808/2007. Dále se jedná o st.p.č. 134/2 o velikosti 234 m2 v k.ú. Chotyně a budovu na této stavební parcele postavené. Zde se jedná o trafostanici za sokolovnou, ze které jsme vybudovali klubovnu pro skauty a kus pozemku kolem trafostanice. 8. Zastupitelé 13 hlasy souhlasí, aby obec podala žádost na PF ČR o bezúplatný převod p.p.č. 266/1 o velikosti 1 740 m2 v k.ú. Chotyně. Uvedená parcela je ve stávajícím i novém územním plánu určena pro výstavbu RD.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...