Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 19.3.2009 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 24. února 2009.

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 , od poloviny 14 zastupitelů.

2. Schvaluje 13 hlasy předložený rozpočet na rok 2009 – příjmy ve výši 15 751 990,- Kč, výdaje ve výši 16 110 670,- Kč.

Rozpočet dále v Chotyňáčkovi.

3. Schvaluje 13 hlasy tyto prodeje nemovitostí:

- p.p.č. 774/10 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 176 m2

Prodej jednoho vráceného pozemku pod tratí.

- budovu č.p. 12 na st..p.č. 173 v k.ú. Chotyně včetně pozemku za odhadní cenu společnosti PM s.r.o.

Jedná se o bývalou pionýrskou klubovnu pod tratí, ještě nedávno prodej levného textilu. Obec nemá zájem do této budovy investovat další finanční prostředky, proto jsme se rozhodli budovu prodat.

4. Schvaluje 14 hlasy podat žádost o bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR – p.p.č. 1088/2, ostatní plochy o velikosti 22 m2 v k.ú. Chotyně. Jedná se o část zpevněné komunikace.

Malý kousek plochy vedle Atipu, jde o součást komunikace, proto nám může být bezúplatně převedeno.

5. Schvaluje 14 hlasy Pravidla půjček na opravy bytového fondu z prostředků obce.

V letošním roce jsme splatili desetiletou půjčku, která byla před 10 lety obci poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj. Tím pro nás končí Pravidla na poskytování půjček z tohoto fondu, ale okamžitě jsme připravili Pravidla (téměř stejná) na vytvoření peněžního fondu obce, z kterého bude možno opět poskytovat půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Pravidla dále v Chotyňáčkovi.

6. Souhlasí 14 hlasy s podáním žádosti do operačního programu CZ.1.06, název operačního programu Integrovaný operační program, název výzvy E-Government v obcích – Czech POINT – kontaktní místa. Zároveň 14 hlasy souhlasí s Podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou přílohou žádosti o udělení dotace.

V rámci tohoto programu jsme požádali o dotaci ve výši 58 000,- Kč na zřízení dalšího kontaktního místa Czech POINTU (výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, bodového systému registru řidičů atd.). V současné době se tyto výpisy vydávají v kanceláři starostky, za získané peníze vybavíme prvotřídní výpočetní technikou další pracoviště úřadu.

7. Schvaluje 14 hlasy hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chotyně v roce 2008. Hospodaření skončilo se ztrátou 464 626,21 Kč. Vysoká ztráta vznikla z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu obce (nezaplacené poplatky od Gesty), obec nemohla škole v termínu poslat potřebné finanční prostředky.

8. Schvaluje 14 hlasy konečný účet restaurace Klub – leden až březen 2008. Výsledek hospodaření byl mínus 49 838,68 Kč.

9. Schvaluje 14 hlasy snížení nájmu na 2. rok provozu Restaurace Club, kterou má v nájmu paní R. Hrabarová na částku 2 500,- Kč/měsíc.

Původně podle smlouvy bylo stanoveno na 2. rok provozu nájemné ve výši 5 000,- Kč/měsíc. Zastupitelé si jsou vědomi nelehké situace v provozování této činnosti na druhý rok provozu stanovili poloviční nájemné.

Já osobně mám radost, že Restaurace Club stále ještě funguje. Je tam moc hezké prostředí a výborně vaří. Pro obec je moc důležité mít v obci restauraci, kam se někdy můžete jít najíst a kde můžete s celým servisem udělat jakoukoliv oslavu. Dala jsem si za povinnost, každý měsíc určitou částkou návštěvou restaurace na nájem přispět.

Příspěvkový program pro sportovce

Dále se zastupitelé zabývali příspěvkovým programem pro sportovce, na který jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky. Bylo dohodnuto, že žádosti o příspěvek je možné podat během roku volnou formou na Obecní úřad Chotyně. Rozhodovat bude rada, případně u větších jednorázových částek zastupitelstvo. Žádosti se nemusí týkat pouze sportů prováděných v Chotyni. Tímto chceme podpořit veškerou sportovní aktivitu Chotyňáků bez věkového omezení.

Dům s pečovatelskou službou

Na stavbu pečovatelského domu včetně úpravy celého okolí máme územní rozhodnutí. Je podaná žádost o dotaci do regionálního operačního programu. V současné době se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Pokud vše půjde jak plánujeme, na podzim by se mělo začít stavět.

Rozpočet obce Chotyně na rok 2009

Daňové příjmy

Daň z příjmu fyz. osob ze záv.čin. 1 300 000

Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ 110 000

Daň z příjmu fyz.o.-kap.výnosy 100 000

Daň z příjmu právn.osob 2 000 000

DPH 2 800 000

Poplatky za ukl. odpadu 4 000 000

Odvody za odnětí lesn.půdy 26 930

Popl. za likvidaci kom.odpadu 270 000

Popl. ze psů 11 000

Popl. za užívání veř.prostr. 200

Popl. ze vstupného 10 000

Popl. za prov. hrací přístroj 45 000

Odvod výtěžku z prov.loterií 60 000

Správní poplatky 45 000

Daň z nemovitostí 450 000

Splátky půjček od obyvatel 220 000

Dotace na veř. správu 160 860

Dotace ze státn.rozp. (VPP) 160 000

Dotace MAS 1 100 000

Dotace od KÚ na Územní plán 100 000

Další příjmy

Správa v lesním hospodářství 5 000

Odvádění a čišt. odpad.vod 5 000

Ostatní zál. spojů-internet 15 000

Příjmy – knihovna 5 000

Ostatní příjmy – prodej publikací 30 000

Bytové hospodářství-služby 300 000

Bytové hospodářství-nájem 800 000

Nebytové hospodářství-nájem 120 000

Pohřebnictví 5 000

Kom.služby a územní rozvoj 1 300 000

Sběr a svoz kom.odp. (EKO-KOM) 25 000

Veřejná zeleň 6 000

Požární ochrana 27 000

Činnost místní správy 90 000

Celkem příjmy 15 751 990

 

Výdaje

Umístění zvířat v útulku 30 000

Správa v lesním hospodářství 35 000

Internet 15 000

Silnice – údržba,opravy 1 200 000

Chodníky 500 000

Dopravní obslužnost 80 370

Pitná voda 30 000

ZŠ, MŠ, školní jídelna, družina 1 933 000

Knihovna 25 000

Kultura – zájm. činnost 200 000

Sport. činnost 100 000

Zájmová činnost-dobr.organ. 100 000

Půjčky na modern. byt. 300 000

Vratka půjčených prostř. 700 000

Bytové hospod. 890 000

Nebytové hospodářství 50 000

Veřejné osvětlení 270 000

Pohřebnictví 120 000

Územní plán 400 000

Místní rozvoj 250 000

Výstavba inženýrských sítí 2 000 000

Dům s pečovatelskou službou 1 400 000

Svoz nebezp.odpadů 12 000

Sběr a svoz kom. odpadů 850 000

Péče o vzhled obcí, veř.zeleň 100 000

Pečovatelská služba 45 000

Bezpečnost a veřejný pořádek 180 000

Požární ochrana 250 000

Zastupitelstvo 1 183 000

Činnost místní správy 2 730 200

Služby pen.ústavů 2 100

Platby daní 50 000

Celkem výdaje 16 110 670

 

K 31.12.2008 stav běžného účtu 209 751,36 Kč

Fond rozvoje bydlení 148 929,70 Kč

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...