Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 20.10.2009 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 22. září 2009.

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 15 zastupitelů.

2. Schvaluje všemi hlasy bezúplatné převody pozemků od Pozemkového fondu ČR do majetku obce. Jedná se tyto pozemky v k.ú. Chotyně:
p.č. 1089/5, výměra 501 m2, zahrada
p.č. 363, výměra 5 139 m2, trvalý travní porost
p.č. 360, výměra 3 292 m2, trvalý travní porost
p.č. 356, výměra 7 623 m2, trvalý travní porost
p.č. 355, výměra 287 m2, trvalý travní porost
p.č. 353/1, výměra 1 118 m2, trvalý travní porost
všechny tyto parcely jsou součástí parku a naší středové plochy mezi mostem a sokolovnou, aby byly v našem vlastnictví je velmi důležité pro další nápady a rozvoj této plochy, novým územním plánem obce jsou určeny pro nově vznikající veřejnou zeleň, proto nám mohou být převedeny bezúplatně od Pozemkového fondu ČR
p.č. 1012/5, výměra 5 173 m2, zahrada
součástí této parcely je cestička od mostu proti činžákům k bývalé Pragovce, opět územním plánem určeno jako nově vznikající zeleň
p.č. 775/1, výměra 1 432 m2, ost. plocha
velice důležitá parcela pro výstavbu RD pod tratí směrem k rybníku Zaďáku
p.č. 769/1, výměra 11 360 m2, trvalý travní porost
tato parcela mezi rybníkem Zaďákem a tratí nově určena pro výstavbu RD

3. Schvaluje všemi hlasy prodej p.p.č. 266/1, výměra 1 740 m2, orná půda v k.ú. Chotyně za částku 6 914,- Kč .
velice nízká cena za tento pozemek, ale v podstatě takto řešíme vyrovnání jedné dohody a vrácení pozemku z 90. let

Schvaluje všemi hlasy prodej 3/16 p.č. 19 o výměře 159 m2 a p.č. 20/1 o výměře 775 m2, obě v k.ú. Grabštejn Mysliveckému sdružení Chotyně, o.s. honidba Dolní Suchá za částku 200,- Kč.

Tímto symbolickým prodejem chceme pomoci Mysliveckému sdružení, aby mělo lepší pozici při jednáních s majitelkou pozemků kolem myslivecké chaty Hubertka.

4. Schvaluje všemi hlasy příspěvek ve výši 7 000,- Kč na sportovní činnost Janu Studenému – golf.

Honza hraje golf 6 let, jeho aktuální handicap je 8.9. Před třemi lety se mu podařilo zahrát jamku na jeden úder o délce 134 metrů. Hraje za golfový club Grabštejn 3. ligu, kde se zhruba ze 150 členů se svým handicapem řadí na 1. místo. V letošním roce by chtěl snížit svůj handicap na 8.

Výsledky:

rok 2007
2. místo z regionální tour severovýchod'
2. místo US kids golf
1. místo Pilsner Urquell open

rok 2008

Mistr golfového hřiště Grabštejn v jamkové hře
1. místo v turnaji dvojic

rok 2009
1. místo Medard open
1. místo Evropa2 Liberec
2. místo Jarní open
5. Schvaluje všemi hlasy hospodaření obce k 31. 8. 2009.

K tomuto datu byly příjmy ve výši 9 223 530,- Kč, což je 57,65% v rámci rozpočtu. Výdaje byly ve výši 8 754 099,- Kč, což je 55,96% v rámci rozpočtu.

6. Schvaluje všemi hlasy tyto změny rozpočtu:

Příjmy

- odvody za odnětí půdy + 152 314,- Kč

poplatek za odnětí zemědělské půdy, který jsme získali od Ředitelství silnic a dálnic za stavbu rychlostní komunikace Bílý Kostel n. N. – Hrádek n. N.

- dotace ze státního rozpočtu + 100 000,- Kč

dotace na veřejně prospěšné práce a dotace na CZECH POINT

- dotace od kraje na SDH + 42 000,- Kč

- přijaté pojistné náhrady + 226 878,- Kč

Příjmy celkem + 521 192,- Kč

Výdaje

- internet + 10 000,- Kč

- silnice – údržba + opravy + 300 000,- Kč

- ZŠ + 600 000,- Kč

oprava střechy, doplatky elektřiny a plynu

- ostatní záležitosti kultury + 70 000,- Kč

oslavy

- bytové hospodářství + 150 000,- Kč

- veřejné osvětlení + 50 000,- Kč

- pohřebnictví - 60 000,- Kč

- inž. sítě pro RD pod tratí - 1 950 000,- Kč

- územní plán + 60 000,- Kč

- Dům s pečov. službou + 400 000,- Kč

- požární ochrana + 90 000,- Kč

- činnost místní správy

– ostatní os.výd. + 80 000,- Kč

- drobný dlouhodobý majetek + 58 259,- Kč

- nákup mater. + 10 000,- Kč

- el. energie + 10 000,- Kč

- služby pen. ústavů + 20 000,- Kč

- nákup ost. služeb + 25 000,- Kč

- opravy a udržování + 15 000,- Kč

- leasing – traktůrek + 10 000,- Kč

- platby daní a poplatků + 3 000,- Kč

- náhrady mezd + 1 000,- Kč

- popl. Euror. Nisa + 2 000,- Kč

Celkem výdaje - 45 741,- Kč

7. Schvaluje všemi hlasy zvýšení nájmů v obecních bytech dle zákona č. 107/2006 Sb. od

1. 1. 2010.

Nájmy se zvyšují od 25 až do 90 %, je to cena za metr čtverečný 29,55 Kč násobena metry obytné plochy. U bytů, kde byla v metrech zahrnuta i půda nebo kůlny, jsme tyto vyjmuly. Na kůlny budou samostatné nájemní smlouvy, kde cena samozřejmě bude zcela jiná než za obytnou plochu. Nájem se také nezvyšuje v bytech, kde již bylo smluvní nájemné, protože tam je ta částka stále vyšší.

8. Schvaluje všemi hlasy tyto smlouvy:

- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12 4004555/S002 uzavřenou mezi obcí Chotyně, jako budoucí povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce a.s., jako budoucí oprávněnou z věcného břemene.

Stanovuje jednorázovou finanční náhradu ve výši 1 000,- Kč.

- Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4005916/PO 01 mezi obcí Chotyně a ČEZ Distribuce k pozemku p.č. 774/1 – nová přípojka VN22kV, nová TS, nové zemní vedení NN 0,4kV. Finanční náhrada je stanovena ve výši 9 000,- Kč.

- Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4002301/PO 01 mezi obcí Chotyně a ČEZ Distribuce k pozemku p.č. 1048/2 – nová přípojka VN22kV, nová TS, nové zemní vedení NN 0,4kV. Finanční náhrada je stanovena ve výši 3 000,- Kč.

Jedná se o smlouvy k vybudování elektropřípojek pro rodinné domy.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...