Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 6.1.2010 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 18. listopadu 2009.

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 zastupitelů.

2. Schvaluje všemi hlasy delegování starostky na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a.s., která se koná 25. listopadu 2009 od 10 hodin v Grandhotelu Zlatý lev.

3. Schvaluje všemi hlasy prodej pozemku označeného písmenem b o velikosti 0,35 m2 z p. p. č. 315/1 v k.ú. Chotyně

4. Bere na vědomí žádost o přijetí obce Janovice v Podještědí do svazku obcí Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko a pověřuje starostku hlasováním pro přijetí obce Janovice v Podještědí jako řádného člena svazku obcí Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko.

5. Schvaluje všemi hlasy podání žádosti o dotaci v rámci výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2010 z programu Podpora bydlení, podprogram c) 117 514 „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2010“. Zastupitelé byli seznámeni a jsou si vědomi všech závazků, které z poskytnutí dotace vyplývají.

Jedná se o dotaci na výstavbu Domu s pečovatelskou službou ve výši až 650 000,- Kč na jeden byt. Získání dotace by nám velmi pomohlo při financování výstavby DPS, takže prosím, držte všechny palce a pěsti, aby obec dotaci získala.

6. Schvaluje všemi hlasy 3. změnu rozpočtu na rok 2009:

Příjmy

splátky půjček od obyvatel + 30 000,-

volby do Evr. parlamentu - 282,20

dotace ze státn. rozpočtu + 40 000,-

dotace od krajů – neinvest. + 24 000,-

dotace od krajů – invest. + 10 000,-

odvádění a čištění odpad. vod + 5 000,-

dary – oslavy + 5 000,-

komun. služby a úz. rozvoj + 100 000,-

celkem příjmy + 213 717,80

Přesuny v rámci rozpočtu

půjčky na byt. výstavbu - 200 000,-

přesouvá se na:

platy zaměstnanců + 100 000,-

ostatní osobní výdaje-dohody + 100 000,-

pitná voda - 30 000,-

odvádění a čištění odpad. vod - 30 000,-

péče o vzhled obcí, veř. zeleň - 40 000,-

přesouvá se na:

bytové hospodářství + 100 000,-

činnost míst. spr. – knihy, tisk - 40 000,-

přesouvá se na:

činnost m. spr.–drobný hm. m. + 15 000,-

činnost m. spr.–nákup služeb + 25 000,-

Výdaje

vnitřní obchod – internet + 5 000,-

bytové hospodářství + 30 000,-

nebytové hospodářství + 10 000,-

volby do Evrop. parlamentu - 282,20

úroky – úvěr + 20 000,-

tělových. činnost + 10 000,-

celkem výdaje + 74 717,80 Kč

úvěr od KB na opravy kom. + 1 161 989,-

splátka úvěru - 500 000,-

Financování - 800 989,- Kč

7. Schvaluje všemi hlasy Plán práce zastupitelstva na rok 2009.

8. Schvaluje všemi hlasy Zřizovací listinu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chotyně – č.j. 279/2009.

9. Schvaluje všemi hlasy rozpočtové provizorium na začátek roku 2010 do doby schválení rozpočtu v únoru 2010.

10. Schvaluje všemi hlasy ponechat výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu na rok 2010 ve výši 350,- Kč na osobu včetně dosud platných osvobození od poplatku.

Z toho vyplývá, že poplatek za likvidaci odpadu v roce 2010 bude ve stejné výši jako letos.

V různém byly projednány tyto body:

- Firma Stormen pro obec zajišťuje zveřejnění a celkové zadání veřejné zakázky na zajištění úvěru na stavbu DPS za stejnou cenu jako VZ na stavbu DPS. Zastupitelé nemají námitky.

- Zastupitelé byli seznámeni se žádostí na pronájem pozemku p.č. 254/1 v k.ú. Chotyně (vedle Jednoty) na parkovací stání, zbytek jako zahradu. Zastupitelé s pronájmem souhlasí.

- Zastupitelé projednali žádost o zajištění přístupové cesty k parcelám pro výstavbu RD za restaurací U lip. Zastupitelé souhlasí se zajištěním přístupové cesty, pouze došlo k úpravě vedení – část povede po stávající komunikaci a následně zahne k domkům.

- Starostka informovala zastupitele o výběru dodavatele stavby DPS. Celkem se do soutěže přihlásili 3 zájemci – BAK stav. spol. a.s., Stavby a.s. a CL EVANS s.r.o. Vítězem výběrového řízení je firma EVANS, která měla všechny ukazatele nejlepší – cena stavby bez DPH je ve výši 53 494 114,- Kč, penále za nesplnění dílčí dodávky za den je ve výši 22 000,- Kč a penále za nesplnění celkové stavby za den je ve výši 5 000,- Kč.

- Zastupitelé se opět zabývali možností protažení plynovodu po Dlouhé mezi k domům na konci obce. Jedná se o velkou vzdálenost a pravděpodobně malý počet připojených. Starostka zjistí další informace na RWE a u dalších obyvatel této části obce.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...