Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Zápis a usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 25.3.2010 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 23. února 2010

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 23. února 2010

Přítomni: dle prezenční listiny
Obsah: 1/ Určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu
 2/ Rozpočet obce na rok 2010
 3/ Prodeje pozemků z majetku obce
 4/ Odkoupení pozemku do majetku obce a směna pozemků
 5/ Různé

1/ Za členy návrhové komise byly všemi hlasy schváleny p. Mlejnecká a p. Jor, za zapisovatele p. Landová, za ověřovatele zápisu p. Zelenka a p. Drahoňovský, všemi hlasy byl schválen program zasedání.

2/ Ke schválení byl předložen rozpočet na rok 2010, který byl předjednán na lednovém veřejném zasedání. Během měsíce k němu nebyla vznesena žádná připomínka. Zastupitelé všemi hlasy přítomných (v době schvalování rozpočtu 12) schválili přebytkový rozpočet na rok 2010, kdy příjmy jsou ve výši 15 148 400,- Kč a výdaje ve výši 13 986 400,- Kč + splátka úvěru ve výši 1 162 000,- Kč. K 31. 12. 2009 bylo na účtech obce – běžný účet 36 701,56 Kč a účet fondu na opravy 18 830,72 Kč.

3/ Zastupitelé se zabývali těmito prodeji pozemků:
- občanské sdružení SK Šmidliboys Chotyně zastoupené p. Moravcem J. a p. Kolínským A. požádalo o prodej p.p.č. 349/1 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 194 m2 za účelem vybudování
vlastního hřiště na nohejbal, který ale budou moci využívat i další zájemci.
U této parcely je nutno ještě dořešit zápis chodníků po kolaudaci do katastru nemovitostí a upřesnit s panem M. Kolínským jeho žádost o přístup k jeho parcele č. 350/3. Následně bude
pozemek prodán SK Šmidliboys za 1 000,- Kč, ve smlouvě bude ošetřeno doplacení nebo vrácení pozemku, pokud by pozemek nesloužil k účelu vybudování hřiště pro nohejbal.
Všichni přítomní zastupitelé (12) s tímto souhlasí.

- manželé P. a Š. Fedákovi požádali o prodej p.p.č. 1034/3 v k.ú. Chotyně o velikosti 5 m2, k rozdílu došlo při skutečném zaměření stavby, místa, kde jsou pilířky energií
Zastupitelé všemi hlasy přítomných (12) souhlasí s prodejem za celkovou částku 100,- Kč.

- Ing. Jan Šefčík požádal o prodej p.p.č. 613/17, orná půda, v k.ú. Chotyně o velikosti 6 234
 m2 a p.p.č. 675, orná půda, v k.ú. Chotyně o velikosti 14 071 m2 za účelem zvětšení golfového hřiště
Zastupitelé všemi hlasy přítomných (od tohoto bodu 13) souhlasí s prodejem těchto pozemků
za částku 5,- Kč/m2, celkem za oba pozemky 101 525,- Kč.

4/ Manželé R. a M. Hroudovi na základě kupní smlouvy prodají obci zpět p.p.č. 774/11 v k.ú.
Chotyně o rozloze 1 762 m2 za stejnou cenu, za jakou ji od obce koupili, tj. za 264 300,- Kč.
Zastupitelé souhlasí všemi hlasy přítomných (13) s odkoupením parcely.

Obec Chotyně smění s manželi J. a M. Vaňoučkovými p.p.č. 835/3 v k.ú. Chotyně o velikosti 341 m2 za p.p.č. 1162 v k.ú. Chotyně o velikosti 77 m2. Zastupitelé všemi hlasy přítomných (13) shodně s manželi Vaňoučkovými určili hodnotu každého ze směňovaných pozemků v ceně 10 000,- Kč za každý pozemek. P.p.č. 1162 potřebuje obec pro výstavbu DPS.
Zastupitelé souhlasí všemi hlasy přítomných (13) se směnou pozemků.

5/ V různém se zastupitelé zabývali těmito body:
- manželé Kafkovi vrací zpět pozemek pro výstavbu vedle činžáků, zájem mají manželé O. a
B. Mlejnecký, zastupitelé předběžně souhlasí s přípravou prodeje na dubnové veřejné zasedání

- byla podána žádost do grantového fondu LK na opravu oplocení a schodiště u MŠ, jako součást žádosti musí být usnesení o schválení zastupitelstvem a uvolněnými finančními prostředky, zastupitelé všemi hlasy přítomných (14) souhlasí s podáním žádosti obce do GF LK G-17 Program obnovy venkova

- zastupitelé byli seznámeni se žádostí p. Čížka a p. Brabce na pokácení stromů u silnice, stromy byly značně poškozené po letní vichřici, dále zde nekontrolovatelně rostl různý nálet, byla otázka, zda vykácet vše nebo jen část, zastupitelé doporučili vykácet vše, nic nového nesázet, protože vše okamžitě obroste

- starostka informovala zastupitele o masopustním průvodu po obci dne 27. 2.

- ing. J. Šefčík informoval zastupitele o připravovaném projektu pro začínající golfisty a připravovaných Dnech otevřených dveří na golfu


Zapsala: 23. 2. 2010  Landová

 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 23. února 2010.


Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 12, během jednání 13 a 14 zastupitelů.

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných (v době schvalování rozpočtu 12)  přebytkový rozpočet na rok 2010, kdy příjmy jsou ve výši 15 148 400,- Kč a výdaje ve výši 13 986 400,- Kč + splátka úvěru ve výši 1 162 000,- Kč.

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných:
- prodej p.p.č. 349/1 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 194 m2 o.s. SK Šmidliboys za účelem vybudování hřiště na nohejbal – prodej bude uskutečněn po kolaudaci chodníků a dořešení přístupu na p.p.č. 350/3

- prodej p.p.č. 1034/3 v k.ú. Chotyně o velikosti 5 m2 manželům P. a Š.  Fedákovým za 100,- Kč

- prodej p.p.č. 613/17 v k.ú. Chotyně o velikosti 6 234 m2 a p.p.č. 675 v k.ú. Chotyně o velikosti  14 071 m2 za celkovou částku 101 525,- Kč ing. J. Šefčíkovi za účelem zvětšení golfového hřiště

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných (14) podání žádosti obce do Grantového fondu LK G-17 Program obnovy venkova na projekt Oprava oplocení a schodiště u Mateřské školy Chotyně. Na tuto akci je v rozpočtu pro rok 2010 vyčleněna částka 100 000,- Kč.

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných odkoupení p.p.č. 774/11 v k.ú. Chotyně o rozloze 1 762 m2 za částku 264 300,- Kč od manželů M. a R. Hroudových.

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných směnu pozemků mezi obcí a manželi J. a M. Vaňoučkovými takto, obec smění p.p.č. 835/3 v k.ú. Chotyně o velikosti 341 m2 za p.p.č. 1162 v k.ú. Chotyně o velikosti 77 m2.  Zastupitelé všemi hlasy přítomných shodně s manželi Vaňoučkovými určili hodnotu každého ze směňovaných pozemků v ceně 10 000,- Kč za každý pozemek.

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...