Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Zápis a usnesení z veřejného zasedání

datum zveřejnění: 24.5.2010 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konaného dne 20. dubna 2010.

 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 20. dubna 2010.

 

Přítomni: viz prezenční listina

Program:  1/ Určení návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
 2/ Příspěvky na sportovní činnost
 3/ Hospodaření obce v roce 2009, Zpráva o kontrole hospodaření a Závěrečný účet obce za rok 2009
 4/ Hospodaření PO ZŠ a MŠ Chotyně
 5/ Prodeje pozemků z majetku obce
 6/ Delegování na valnou hromadu SVS a.s.
 7/ Různé

1/ Za členy návrhové komise byly všemi hlasy schváleny p. Mlejnecká a p. Jor, za zapisovatele p. Morgensternová, za ověřovatele zápisu p. Landová a p. Markovičová, všemi
hlasy byl schválen program zasedání.

2/ Byly předloženy 4 žádosti o příspěvky na sportovní činnost:
Petr Řezníček – motocyklový sport
Miroslav Daňko – vytrvalostní běh
Jakub Daňko – golf
Martin Moravec – nohejbal
Výsledky všech žadatelů jsou průběžně během roku uveřejňovány v Chotyňáčkovi.
V květnovém Chotyňáčkovi  2010 bude souhrn loňských výsledků.
Zastupitelé všemi hlasy (12) přítomných rozhodli každému poskytnout příspěvek ve výši 10 000,- Kč. Pokud se příjmy rozpočtu budou naplňovat a nebude nutno hledat škrty ve výdajích, dostane každý ze žadatelů ještě 5 000,- Kč v měsíci září 2010.

3/ Zastupitelé byli podrobně seznámeni s Hospodařením obce Chotyně v roce 2009 – v příloze zápisu. Příjmy v roce 2009 byly ve výši 14 168 869,- Kč (85% plánovaného rozpočtu), výdaje ve výši 14 934 007,18 Kč (95% plánovaného rozpočtu). Rozdíl mezi příjmy a výdaji kryla krátkodobá půjčka od KB Liberec na opravy komunikací. Půjčka bude splacena po přijetí dotace (cca 1 milion korun), která byla rozpočtována v roce 2009, ale  na účet obce přijde v roce 2010.
Dále byli zastupitelé seznámeni se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009, kde byly zjištěny při dílčím přezkoumání v říjnu 2009 méně závažné chyby a nedostatky v zaokrouhlování odměny starostky a stanovení výše odměny u místostarosty – tyto nedostatky byly napraveny.
Zastupitelé všemi hlasy přítomných (13) schválili závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad.

4/ Zastupitelé byli podrobně seznámeni s hospodařením příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Chotyně v roce 2009, kdy výnosy byly ve výši 5 511 214,72 Kč a náklady ve výši 5 359 697,40 Kč. Hospodářský výsledek ve výši 151 517,32 Kč bude použit na snížení ztráty od roku 2003.
Zastupitelé všemi hlasy přítokných  (13) schválili hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Chotyně.

5/ Zastupitelé projednali tyto prodeje pozemků:
- paní Lenka Valčíková požádala obec o prodej p.p.č. 774/5 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 068 m2  za 160 200,- Kč pro výstavbu RD – všemi hlasy přítomných schváleno
- pan Petr Pospíšil požádal obec o prodej p.p.č. 774/11 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 762 m2 za 264 300,- Kč pro výstavbu RD – všemi  hlasy přítomných schváleno
- manželé Ondřej a Barbora Mlejnecký požádali obec o prodej p.p.č.  315/46 v k.ú. Chotyně o velikosti 974 m2 za 146 100,- Kč pro výstavbu RD – všemi hlasy přítomných  schváleno
- manželé Milan a Zdena Zavolokovi požádali obec o prodej p.p.č. 523/4 v k.ú. Chotyně o velikosti 624 m2 za částku 15 600,- Kč – všemi hlasy přítomných schváleno
- ing. Pavel Hlavizna požádal obec o prodej p.p.č. 523/1 v k.ú. Chotyně o velikosti 3 710 m2 za částku 18 550,- Kč – všemi hlasy přítomných schváleno

6/ Zastupitelé všemi hlasy přítomných (13) delegují starostku janu Mlejneckou na jednání Valné hromady SVS a.s., která se koná dne 1. 6. 2010 v Centru Babylon v Liberci.

7/ Zastupitelé všemi hlasy přítomných schválili zadání auditu PO ZŠ a MŠ Chotyně za rok 2009 a 2010 auditorovi Ing. Emilu Duškovi.

Starostka informovala zastupitele o stavu sklepů po pivovaru na Grabštejně. Zastupitelé jsou si vědomi nutnosti sklepy zasypat. Starostka zjistí další potřebné informace.

Zastupitelé byli informováni o přípravě a průjezdu Rallye Lužické hory na území obce.

Zastupitelé byli informováni o získání dotace z MMR na výstavbu DPS. Jedná se o částku 12,5 milionů Kč, přesná částka je závislá na kurzu eura ke dni Rozhodnutí o získání dotace.

Pan Vele žádá na příštím zasedání předložit povolení k nakládání s odpady od p. J. Šefčíka – jedná se o plochu před golfem vedle potoka.
 

Zapsala: 20. 4. 2010 Morgensternová

 

 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 20. dubna 2010.

Obecní zastupitelstvo po projednání:

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 12 (bod 1 a 2), od bodu 3/ 13 zastupitelů.

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných příspěvky na sportovní činnost:
Petr Řezníček – motocyklový sport
Miroslav Daňko – vytrvalostní běh
Jakub Daňko – golf
Martin Moravec – nohejbal
Zastupitelé rozhodli každému poskytnout příspěvek ve výši 10 000,- Kč. Pokud se příjmy rozpočtu budou naplňovat a nebude nutno hledat škrty ve výdajích, dostane každý ze žadatelů ještě 5 000,- Kč v měsíci září 2010.

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad.
Příjmy v roce 2009 byly ve výši 14 168 869,- Kč, což je 85% plánovaného rozpočtu, výdaje ve výši 14 934 007,18 Kč, což je 95% plánovaného rozpočtu.

4. Všemi hlasy přítomných schvaluje hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Chotyně. Výnosy byly ve výši 5 511 214,72 a náklady ve výši 5 359 697,40 Kč, hospodářský výsledek ve výši 151 517,32 Kč bude použit na snížení ztráty od roku 2003.

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných tyto prodeje pozemků:
- paní Lenka Valčíková požádala obec o prodej p.p.č. 774/5 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 068
m2  za 160 200,- Kč pro výstavbu RD
- pan Petr Pospíšil požádal obec o prodej p.p.č. 774/11 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 762 m2 za
264 300,- Kč pro výstavbu RD
- manželé Ondřej a Barbora Mlejnecký požádali obec o prodej p.p.č.  315/46 v k.ú. Chotyně o
velikosti 974 m2 za 146 100,- Kč pro výstavbu RD
- manželé Milan a Zdena Zavolokovi požádali obec o prodej p.p.č. 523/4 v k.ú. Chotyně o
velikosti 624 m2 za částku 15 600,- Kč
- ing. Pavel Hlavizna požádal obec o prodej p.p.č. 523/1 v k.ú. Chotyně o velikosti 3 710 m2
za částku 18 550,- Kč

6. Všemi hlasy přítomných deleguje starostku Janu Mlejneckou na jednání Valné hromady
SVS a.s., která se koná dne 1. 6. 2010 v Centru Babylon v Liberci.

7. Schvaluje všemi hlasy přítomných zadání auditu PO ZŠ a MŠ Chotyně za rok 2009 a 2010
auditorovi Ing. Emilu Duškovi.

 

 
         
 
© 2003-2022 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...