Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obecní úřad Chotyně »  Zastupitelstvo »

 
 
     

Ustavující zasedání

datum zveřejnění: 20.12.2010 zdroj: Obecní úřad Chotyně

 

zastupitelstva obce Chotyně konané dne 15. listopadu 2010.

 

Zasedání zastupitelstva obce Chotyně bylo zahájeno v 18 hodin dosavadní starostkou obce Chotyně paní Janou Mlejneckou (dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Žádný návrh nebyl podán. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Chotyně zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 11. 2010 do 15. 11. 2010. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstantovala, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 2 zákona o obcích).

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a
jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Předsedající složila slib do rukou paní Vlasty Landové, nejstarší členky zastupitelstva.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

 
         
 
© 2003-2022 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...