Chotyně
 
 

Chotyně »

 

Obec »  Historie »

 
 
     

Kronika školy: školní rok 1951-1952

datum zveřejnění: 24.10.2003 zdroj: Chotyňáček 10/2003

 

Školní rok 1951-52 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1951. Žáci se shromáždili ve slavnostně vyzdobené třídě. Oslavy se zúčastnili i rodiče žáků, zástupci MNV, KSČ a patronátního závodu. Žáci našli svoji školu ve vzorném pořádku. Třídy i chodby byly o prázdninách vymalovány, chodby opatřeny olejovým nátěrem. Učitelé v posledním týdnu prázdnin dokončili poslední přípravy k zahájení školního roku a vyzdobili chodby i učebny.

 

 

Směrnice pro práci v novém školním roce byly vyšlášeny na VI. celostátní konferenci školských pracovníků, která se konala v červenci v Praze. Učitelé a všichni školští pracovníci si uvědomují, že škola musí svésti zápas o duši nejmladší generace Československa. Musí tuto generaci vychovávat jako generaci socialistickou, generaci nových společenských vztahů, generaci nové kultury, nové morálky.

Výchovou a vyučováním našich dětí ve školách zabýval se též Ústřední výbor KSČ. Výsledek těchto významných porad byl shrnut v usnesení předsednictva ÚV KSČ o učebnicích. Dnes má škola nové učebnice, které porovnáme-li je se starými učebnicemi, znamenají velký krok vpřed. Nové učebnice mají však i nedostatky, které bude třeba při práci s nimi překonat. Největším nedostatkem je ústupnost v závadách marxismu – leninismu, kompromisnost v otázkách světového názoru. Není v nich dost přesvědčivě ukázáno, jak vysoko stojí socialismus nad kapitalismem.

Učitelé se se směrnicemi usnesení podrobně seznámili již o prázdninách. Prostudovali učebnice a vypracovali si plán práce v novém školním roce.

Pro usnadnění práce učitelů byly vydány „Metodické stati“, ve kterých učitelé mají podrobné pokyny pro práci s novými učebnicemi.

Celý rok bylo učitelstvo podporováno ve své práci dobře vedenými odbornými časopisy. Školská správa se starala o politický a odborný růst učitelů a o zlepšování práce školy. Byly pořádány aktivy, na kterých se učitelé radili o své práci, zvláště významný byl aktiv vesnických učitelů, na kterém nejlepší vesničtí učitelé přednesli své zkušenosti z práce v JZD a ukázali, jak škola může velmi mnoho vykonat pro budování socialismu na vesnici.

 I. tř.   -   1. a 3. šk. r.

II. tř.   -   2., 4., a 5. šk. r.

 

 I. tř.     16 chlapců       17 dívek   =   38 žáků

II. tř.     19 chlapců       21 dívek   =   40 žáků   

Celkem 35 chlapců       38 dívek   =   73 žáků

 

Do dorostu ČČK přihlásilo se opět přes 50% žáků a tak byly na škole ustanoveny dvě dorostové třídy. Důvěrníkem byl J. Mikulášek.

Od začátku měsíce září byla otevřena při zdejší škole družina mládeže, která usnadní matkám školních dětí zapojení do práce na výstavbě naší republiky. Vychovatelkou byla jmenována K. Nováková, kuchařkou Z. kopřivová. Družina mládeže byla otevřena v místnostech bývalého hostince u Honzejků. Místnosti byly vymalovány a upraveny – kuchyň, jídelna a herna.

Jednotlivé sekce Okresního pedagogického sboru pracovaly v tomto roce dobře a staraly se o šíření zkušeností nejlepších učitelů. Zvláště významná byla práce sekce elementaristů. V letošním školním roce byla odstraněna z našich škol globální metoda vyučování čtení. Žactvu prvních tříd národních škol byla dána do rukou krásná kniha „První čítanka“, která je sestavena pro vyučování zvukovou analytickosyntetickou metodou, prověřenou sovětskou školou a našimi nejlepšími elementaristy.

Aby škola mohla splnit všechny nové úkoly, které jsou jí ukládány, musí učitelé  spolupracovati s rodiči žáků a zajistiti tak jednotné výchovné působení ve škole a v rodině. Sdružení rodičů mělo připravený plán práce. Někteří rodiče však nepochopili dosud nutnost spolupráce se školou a nenavštěvovali schůze Sdružení rodičů. Učitelé proto navštěvovali rodiče žáků a hovořili s nimi o výchově dětí. Jednou měsíčně byli rodiče zváni do školy, aby se zúčastnili vyučování. Sdružení rodičů podporovalo též školu finančně, zakoupilo dětem školní potřeby.

25.IX. rozoralo naše JZD meze. Vznikly tak široké družstevní lány, na kterých mohou pracovati ty nejdůmyslnější stroje. V týdnu od 1. – 6. X. pomáhali žáci se svými učiteli družstevníkům vybírat brambory, vždy po vyučování.

Během roku byly na škole uspořádány důstojné oslavy státních svátků a významných památných dnů. Žáci se též zúčastnili hromadně za vedení svých učitelů oslav v obci.

Svaz československo-sovětského přátelství uspořádal letos poprvé akci „Děda Mráz“. Sál u Patočků byl slavnostně vyzdoben, všechny zde shromážděné děti s napětím očekávaly příjezd dědy Mráze. Po veselém programu byli žáci pohoštěni a obdarováni. Byla to opravdu velmi zdařilá akce.

Našemu znárodněnému průmyslu pomáhali žáci sběrem odpadových hmot, sběrem semen a léčivých bylin. Škola se zúčastnila krajské soutěže ve sběru textilních odpadků a soutěže ve sběru starého papíru.

V měsíci červnu odjeli žáci na školní výlet a sice : I. tř. na Bezděz a do Doks, II. tř. do Adršpašsko- Teplických skal.

Školní rok byl slavnostně zakončen v sobotu 28. června 1952. Při slavnosti byli nejlepší žáci školy odměněni knižními dary, které zakoupil patronátní závod.

 

Stav žactva na konci školního roku:

1. post. roč.          6 chlapců   +   9 dívek   =   15 žáků

2. post. roč.          5 chlapců   +   8 dívek   =   13 žáků

3. post. roč.          9 chlapců   +   7 dívek   =   16 žáků

4. post. roč.        12 chlapců   +   9 dívek   =   21 žáků

5. post. roč.          5 chlapců   +   5 dívek   =   10 žáků

Celkem              37 chlapců   +  38 dívek   =   75 žáků

 

 
         
 
© 2003-2021 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...