Mikroregion
 
 

Mikroregion »

 

hs_chotyne »  Home »

 
 
     

Zápis z valné hromady HS Chotyně

konané dne 5.3.2013

 

Valná hromada HS Chotyně se konala na myslivecké chatě Hubertka, Grabštejn 10, od 13.00 hodin.

Program byl uveden na pozvánkách na jednání VH a doplněn na návrh výboru HS v úvodu jednání.

Valné hromady se zúčastnilo 7 členů HS, s celkovým počtem hlasů 393, z toho 309 hlasy vlastními a 84 hlasy získanými na základě plné moci.
Celkový počet platných hlasů na valné hromadě je 393.

Valná hromada byla usnášeníschopná ve 14.00 hod., na základě § 22, odst.4 Zákona O myslivosti č. 449/2001 Sb., v platném znění.
VH HS Chotyně zahájil starosta HS p. Václav Krejčík a konstatoval, že VH je schopná se usnášet na základě výše uvedeného.

Zapisovatelkou jednání VH HS byla členy HS zvolena p. Ivana Morgensternová, místostarosta obce Chotyně – PRO: 393

Na návrh výboru HS byl doplněn program jednání – návrh je přílohou zápisu jednání VH HS – PRO: 393

Výbor HS doporučuje VH HS schválit zprávu o finančním hospodaření HS za rok 2012, kterou předložil a ústně okomentoval p. Roman Sedláček. Zpráva je přílohou zápisu - PRO: 393

Výbor HS doporučuje VH HS pověřit výbor HS přípravou rozpočtu na rok 2013 – PRO: 393

Výbor HS doporučuje VH HS schválit výplatu nájemného členům HS 1x ročně. Výplata proběhne po skončení kalendářního roku zpětně. Nájemné bude vyplaceno, pokud částka nároku vlastníka dosáhne alespoň 1 000,- Kč. Pokud nebude této částky dosaženo, bude se kumulovat do dalšího období – PRO: 393

Výbor HS doporučuje VH HS schválit, že poplatky spojené s výplatou nájemného ( poštovné, bank.poplatky apod.) půjdou k tíži vlastníka pozemků – PRO: 393 

Výbor HS doporučuje VH HS schválit formy informování členů HS následně : úřední deska OÚ, webové stránky HS Chotyně, písemné zaslání informací na adresu bydliště vlastníka pozemků dle výpisu z KN. Uvedené možnosti jsou si rovny – PRO: 393

Výbor HS doporučuje VH HS zvolit do funkce starosty HS p. Václava Krejčíka, nar. 15.7.1962, na období 10 let – PRO: 393

Výbor HS doporučuje VH HS zvolit do funkce místostarosty HS p. Ivanu Morgensternovou, nar. 24.7.1968 – PRO: 393

Výbor HS doporučuje VH HS schválit počet členů výboru v počtu 3 – PRO: 393

Výbor HS doporučuje VH HS zvolit do funkce člena výboru HS p. ing. Jana Zemana - PRO: 393

Výbor HS doporučuje VH HS schválit a uzavřít smlouvu o vedení účetnictví a evidenci pozemků HS s p. Alenou Sedláčkovou, Uhelná 17, Hrádek n.N., IČO 75843994. Důvodem je skutečnost, že p. Sedláčková není plátce DPH - PRO: 393

Výbor HS doporučuje VH HS uzavřít nájemní smlouvu na honitbu na období deseti let s Mysliveckým sdružením Chotyně o.s., Grabštejn 10, IČO 70930457, na základě žádosti ze dne 5.prosince 2012. Myslivecké sdružení je stávajícím nájemcem honitby. Kopie žádosti je přílohou zápisu – PRO: 393

Výbor HS doporučuje VH HS,  na základě žádosti p. ing. Vladimíra Tichého, společnosti AGRO Chomutice a společnosti Lesy ČR, o navýšení částky za nájem 1ha, pověřit výbor HS jednáním o výši částky na další období. Konečná částka bude zohledněna ve výši pronájmu honitby – PRO: 393

Výbor HS doporučuje VH HS, na základě žádosti p. ing. Vladimíra Tichého, společnosti AGRO Chomutice a p. Jana Šefčíka, o náhradě škod způsobených zvěří, pověřit výbor HS společně  s uvedenými vlastníky pozemků jednáním se stávajícím nájemcem, kterým je MS Chotyně – PRO: 393

Výbor HS doporučuje VH HS pověřit výbor HS uzavřením smlouvy se společností AG info Jičín, na technickou údržbu a správu dat HS s požadavkem, aktualizaci dat zajistit min. 2x ročně – PRO: 393

Valná hromada přijala na závěr svého jednání usnesení, které bylo schváleno v jednotlivých bodech jednomyslně počtem hlasů 393.
Starosta HS p. Václav Krejčík poděkoval všem přítomným za účast a ukončil valnou hromadu HS.
 

V Chotyni dne 5.3.2013
 

 

Ivana Morgensternová, zapisovatelka

Václav Krejčík, starosta HS

 

 
         
 
© 2003-2023 Mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko
   
             
připravuji vyhledávání...