Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chotyně
obecChotyně

Kronika školy: školní rok 1957-1958

Zažloutlé listy školní kroniky nám připomínají události posledních padesáti let.

Přes prázdniny se prováděla v obou budovách, kde jsou umístěny třídy zdejší školy, zvýšená údržba, která byla plánována v minulém roce. Zvýšená údržba byla zařazena do plánu a bylo na ni pamatováno v rozpočtu částkou 20.000,-- Kčs. Práce prováděla údržbářská četa při MNV. Byly provedeny následující úpravy. V první třídě byla zazděna dvě okna v čele místnosti, kde jsou umístěny tabule. Stará prkenná podlaha byla vytrhána a byly položeny nové parkety. Celá budova zvenčí dostala nový vzhled – pěknou břízolitovou omítku. Všechna vnější okna byla natřena, natřeny byly i okapové roury a dřevěný plot před budovou a hlavní dveře do budovy. V budově Poživatiny bylo třeba připraviti další, pátou třídu. Vedle čtvrté třídy byla upravena nová místnost, kde byly vybourány příčky, postavena izolační stěna, zavedeno elektrické vedení pro akumulační kamna. Všechny třídy byly nově vymalovány, olejové nátěry ve třídách znovu přetřeny.

Do tohoto nového, čistého prostředí byly uvedeny děti dne 2. září 1957 po slavnostním zahájení na prostranství u školy za přítomnosti rodičů, zástupců MNV, ONV, SRPŠ a patronátního závodu.

Počet žáků na škole:

 • I. tř. 1. post. r. - 17 chlapců + 6 dívek = 23 žáků
 • II. tř. 2. post. r. - 12 chlapců + 12 dívek = 24 žáků
 • III. tř.3. post. r.- 14 chlapců + 11 dívek = 25 žáků
 • IV. tř.4. post. r.- 6 chlapců + 17 dívek = 23 žáků
 • V. tř. 5. post. r.- 13 chlapců + 12 dívek = 25 žáků

62 chlapců + 58 dívek = 120 žáků

 • I. tř. - s. Mikulášek
 • II. tř. - s. Zemanová
 • III. tř. - s. Dostálová
 • IV. tř. - s. Mikulášková
 • V. tř. - s. Riegrová

Jelikož stoupl počet žáků ve třídách, byla ustanovena na zdejší školu nová učitelská síla a sice s. Vlasta Riegrová, která vyučovala V. tř. Absolvovala pedagogickou školu v Liberci, vyučovala v Hrádku – Doníně a druhým rokem na zdejší škole.

Při zahájení nového školního roku nebyly v DM žádné personální změny. Vychovatelkou byla jako v minulém roce M. Válková, kuchařkou Z. Kopřivová a pomocnou silou s. Kořínková. Během roku došlo v DM k velkým změnám, postupně se vyměnil celý personál a vychovatelka dokonce dvakrát. Odbor školství a kultury rady ONV rozvázal pracovní poměr se s. M. Válkovou na její vlastní žádost ze zdravotních důvodů k 31. XII. 1957. Na její místo byla ustanovena jako vychovatelka s. L. Šabanová z Bílého Kostela.

Při hodnocení práce školy, družiny mládeže a mateřské školy v radě MNV ke konci školního roku, byly připomínky k práci personálu DM (nedodržování pracovní doby, podezření roznášení potravin). Přítomni jednání byli s. Španihelová, řed. mateřské školy, s. Šabanová – vychovatelka DM a ředitel školy. Po sdělení těchto připomínek personálu v DM nastaly tam neudržitelné poměry, personál se cítil dotčen a následovaly výpovědi všech tří soudružek.

od 1. srpna 1958 byla jako nová vychovatelka ustanovena s. M. Ortová, která absolvovala pedagogickou školu v Liberci.

Na plenárním zasedání rodičů byl předsedou zvolen s. Jan Malena, který se dobře osvědčil již v minulém roce jako azilní pracovník. SRPŠ pracovalo během roku dobře, spolupracovalo s učitelským sborem. Průměrná účast na schůzích – 40 rodičů. Během roku byly pořádány třídní schůzky rodičů, které byly rovněž pěkně navštěvovány.
Skupinovou vedoucí PO byla s. V. Riegrová, která se snažila dělati dobře svoji práci. Navštěvovala často oddílové schůzky, aby pomáhala jejich vedoucím v práci. Oddílovými vedoucími byli: s. Z. Zemanová, s. M. Vojtíšková a s. L. Dlouhá. Všechny tři jsou bývalé žačky naší školy, dnes studující v Liberci.

 • I. oddíl vedla s. Vojtíšková,
 • II. oddíl vedla s. Zemanová,
 • III. oddíl vedla s. Dlouhá.

V práci s pionýry si dobře vedla s. Vojtíšková a s. Zemanová. Celkem možno říci, že práce PO se v letošním roce zlepšila.

Pod vedením osvědčeného pracovníka s. V. Šturma si vedl mičurinský kroužek i v letošním roce dobře. Mimo druhů pěstovaných v loňském roce, rozhodl se kroužek vypěstovati i zeleninu pro mateřskou školu a družinu mládeže. Děti pěstovaly mrkev, cibuli, salát, červenou řepu, špenát, rajská jablíčka, okurky, celer. Úroda na zahradě trpěla letos častými a prudkými lijáky, neboť zahrada má prudký spád. Voda vymlela a odnesla hodně zasetých semen, poškodila již vyrostlé rostlinky. Přesto byla úroda pěkná – některé mrkve vážily téměř ½ kg. S. vedoucí rozšířil v letošním roce školku, ve které je hodně stromků ze semen i oroubovaných a to různých druhů.
V říjnu 1957 zúčastnil se kroužek okresní přehlídky práce mladých přírodovědců, odkud si přivezl čestné uznání a 1. místo v okrese.S. Šturm, aby ulehčil práci dětem v letních měsících se zaléváním rostlin, vybudoval na mičurinské zahradě čerpací stanici. Z vyřazených čerpadel sestavil po práci nové čerpadlo, pro které postavil stanici.

Nutno uvážit, jak namáhavá byla práce s. Šturma, který vykopal studnu na zahradě a tuto spojil položením trubek s hladinou rybníka. Rovněž sám postavil elektrický sloup, aby mohl být na zahradu zaveden elektrický proud na pohon čerpadla. Této práci věnoval celou svou dovolenou a pořídil ji bez finančních prostředků. Podle členů MNV má toto dílo cenu několika tisíc korun.

Žáci 3. – 5. post. roč. se během roku zúčastnili zdravotnického kurzu, který vedla s. Bártová.

Školní lékařka MUDr. L. Pospíšilová prohlédla na začátku roku všechny žáky, některé poslala na odborné vyšetření do zdravotního střediska, jednoho žáka na operaci kýly.
Děti byly očkovány proti obrně. V zubním ambulatoriu jim byl prohlédnut a opraven chrup dvakrát do roka.

Během roku nastoupila s. Randová mateřskou dovolenou a na její místo byla ustanovena s. E. Mizerová, která zůstala na škole až do konce školního roku. Žáci zdejší školy se připojili k výzvě pražské osmiletky a uspořádali sbírku mezi pionýry- žáky na postavení nové školy dětem v bombardované tuniské obci.

 • I. tř. - 58,- Kčs
 • II. tř. - 25,- Kčs
 • III. tř. - 36,85 Kčs
 • IV. tř. - 82,- Kčs
 • V. tř. - 34,- Kčs

235,85 Kčs

Vybrané peníze odevzdala na OUČSM s. V. Riegrová.

Na škole bylo vzpomenuto všech významných a památných dnů.
6. X. Den čsl. armády, 28. X. den znárodnění,
8. XI. Zahájení měsíce čsl. sovětského přátelství. Účast na Štafetě přátelství a míru.
7. XI. Oslava Velké říjnové socialistické revoluce. Účast na lampiónovém průvodu, položení věnců k pomníku padlého příslušníka RA, kulturní program v agitačním středisku.

23. XI. 63. výročí narození prezidenta s. K. Gottwalda, 19. XII. 73. výročí narození prezidenta s. A. Zápotockého, 21. I. Výročí úmrtí V. I. Lenina.
25. II. Den vítězství pracujícího lidu, 10. výročí. Na veřejném zasedání MNV kulturní program žáků III., IV. a V. tř. Na tomto zasedání bylo uzavřeno mnoho závazků na pomoc JZD a zvelebení obce. Rovněž pěkný závazek uzavřel mičurinský kroužek, že bude na svém pokusném poli zkoušet a rozmnožovat takové plodiny, o něž bude mít družstvo zájem, aby mu pomohl zvýšit hektarové výnosy.

8.III. Mezinárodní den žen – děti zhotovily maminkám dárečky, 28.III. Den učitelů.
1.V. Svátek práce. Účast na průvodu v Hrádku.

9.V. 12. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, 1.VI. Mezinárodní den dětí.
Sdružení rodičů ve spolupráci s vojenskou posádkou na Grabštejně připravilo dětem velmi pěkný dětský den. Již v sobotu odpoledne odvedli si vojáci na 90 dětí od nás a z Dolní Suché do stanového tábora, který pro ně poblíž obce postavili. Tam děti strávily spolu s vojáky pěkný večer s táborákem a veselým programem. Nocování ve stanech, noční hlídky byly též pro děti hlubokým zážitkem. V neděli po obědě pokračoval MDD na prostranství v obci, kde členové SRPŠ pro ně připravili závodivé hry, soudruzi vojáci střelnice. Pro rodiče a hosty bylo přichystáno zahradní restaurační zařízení, kde k poslechu hrála dechová hudby. Škoda, že průběh odpoledne byl pokažen prudkou bouří.

Děti darovaly vojákům v upomínku ručně malované kapesníčky, které zakoupilo SRPŠ. Pro vojenskou posádku koupili členové SRPŠ sošku, kterou děti odevzdaly veliteli posádky s. mjr. Vokounovi.

Během školního roku sbírali žáci odpadové suroviny a léčivé byliny, kterých bylo odesláno na konci školního roku 40 kg. Ve všech třídách bylo zavedeno spoření, kterého se zúčastnilo 94% žáků. JZD pomáhali žáci vyšších postupných ročníků hlavně na podzim při vybírání brambor. Během školního roku navštívili žáci dvakrát Severočeské divadlo v Liberci. Členka SDL M. Vítová a J. Zach přijeli do naší školy, recitovali a vyprávěli dětem pohádky. Na konci školního roku rozjely se třídy na školní výlety.

 • I. tř. – Liberec, ZOO, Ještěd (vlakem),
 • II. a III. tř. - Hřensko (autobusem),
 • IV. a V. tř. – Krkonoše, Sněžka (autobusem).

K 10. výročí Dne vítězství pracujícího lidu uspořádala škola výstavku žákovských prací ve výkladní skříni. Na konci školního roku byla v budově školy připravena výstavka pro veřejnost, na kterou žáci pozvali dopisy rodiče, patronátní závod, členy MNV a všechny složky NF. Tato výstavka žákovských prací byla hodně navštívena a setkala se s velkým zájmem občanů. Školní rok 1957-58 byl slavnostně ukončen 28. června za přítomnosti zástupců SRPŠ, patronátního závodu a MNV. Nejlepší žáci byli odměněni knihou zakoupenou patronátním závodem.

Ve dnech 4. a 5. července došlo vlivem velkých dešťů k rozvodnění řeky Nisy a Černého potoka ve velkém rozsahu. Byla to druhá největší povodeň vůbec v dějinách naší obce. Nejstarší občané pamatují ještě větší vodu v obci r. 1897. Již v nočních hodinách 4. července se rozvodnil Černý potok, jelikož se protrhla hráz rybníka na Grabštejně. Voda zaplavila dealery i sklady u.p. Dřevokombinát a vymlela nově uválcovanou silnici z Grabštejna do Chotyně. Po 7. hodině ráno začala voda v Nise stoupat tak rychle, že obyvatelé, bydlící v domech u Nisy nestačili vystěhovat ani své nejnutnější věci. Byly zatopeny sklady čokoládovny, podemlety domky, pobořeny ploty, rozryty cesty a silnice. Škody způsobené povodní v našem kraji odhadují se na 122 milionů Kčs. Na záchranu osob a majetku byli nasazeni vojáci z grabštejnské posádky a místní požární sbor.

Datum vložení: 20. 1. 2005 13:14
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2023 13:15
Autor: Správce Webu

Obec

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5
1
6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Svátek má Kamil

Zítra má svátek Stela

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jak prší v březnu, tak také v červnu.

Pranostika na akt. den

Mrzne-li o svaté Kunhutě, mrzne ještě 40 dní.

Může se vám hodit


nahoru